Chiang Kai-shek - Pacific Standard

Chiang Kai-shek